“I Have Nothing” – Von Smith – Whitney Houston – “The Bodyguard”